Školská rada

V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
Školská rada

  • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • podává návrh na odvolání ředitele,
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Složení školské rady:
školní rok 2017/2018
Dvořák Jaroslav, člen, zvolen pedagogickými pracovníky školy
Mgr. Popelka Lubomír, člen, zvolen pedagogickými pracovníky
Mgr. Vojtěch Jiří, předseda ŠR, zvolen pedagogickými pracovníky školy
Koudelka Petr, člen, zvolen zletilými žáky a rodiči nezletilých žáků
Navrkal Jan, člen, zvolen zletilými žáky a rodiči nezletilých žáků
Žaža Martin, člen, zvolen zletilými žáky a rodiči nezletilých žáků
Grois Jan, MBA, člen, navržen RJmK
Plechatá Blažena, členka, navržena RJmK
MUDr. Šikýřová Ludmila, členka, navržena RJmK