Učební obory

Učební obory jsou určeny pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení.
Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 sb, o předškolním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) paragraf 59, 60, 60, 84 (2), dále paragraf 63, 16, 20, 70.
Pořadí uchazečů bude stanoveno podle výsledků z I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku povinné školní docházky. Při stejném výsledku rozhoduje menší počet horších známek.
Ke vzdělávání v učebním oboru je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a výkonu povolání (paragraf 3 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb).
Podmínky zdravotní způsobilosti jsou stanoveny v Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. Škola nabízí možnost vzdělávání i žákům se zdravotním postižením. V těchto případech je nezbytné doložit doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra).