Podnikání v oboru

Kód a název oboru: 64-41-L/51 Podnikání
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělání: 2 roky denní formy vzdělávání
Schopností žáků jsou rozvíjeny v oblasti administrativně-ekonomické, účetní, jazykové, společenskovědné, matematické a v oblasti informačních a komunikačních technologií. Navazují na již získané kompetence ve tříletých vzdělávacích programech.
Získané znalosti a dovednosti absolvent uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru. Žák je zároveň připraven zastávat pozici na úrovni středního managementu.
Absolvent:

 • charakterizuje a pojmenuje jednotlivé makroekonomické jevy a efektivně vyhodnocuje působení těchto jevů na fungování podniku
 • provede marketingový průzkum, sběr a analýzu dat a je připraven zvolit a použít efektivní marketingovou strategii
 • rozlišuje jednotlivé formy podnikání, rozlišuje zdroje financování a funkci peněz
 • orientuje se v problematice managementu a ovládá základní manažerské dovednosti
 • zpracuje doklady související s pohybem majetku a závazků podniku
 • eviduje a účtuje hotovostní a bezhotovostní operace podniku
 • provádí základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob
 • provádí základní výpočty odpisů a využití kapacity dlouhodobého majetku
 • provádí mzdové výpočty a vypočítává odvody sociálního a zdravotního pojištění, zálohy na daň z příjmu
 • vede daňovou evidenci
 • účtuje o majetku a závazcích, nákladech a výnosech podniku
 • sestaví účetní uzávěrku a účetní závěrku
 • orientuje se v soustavě daní
 • stanoví daňovou povinnost k daním z příjmu a k dani silniční
 • orientuje se v právní úpravě podnikání, občanských a pracovněprávních vztazích
 • ovládá klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou v přiměřené rychlosti a přesnosti
 • vyhotovuje písemnosti podle normy s využitím výpočetní a kancelářské techniky

Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné ukončení středního vzdělání doložené výučním listem v oboru a úspěšné složení přijímacích zkoušek.
Přijímací zkouška se skládá z písemné zkoušky z matematiky a z českého jazyka. Výsledky přijímacích zkoušek budou hodnoceny bodovým systémem.
Je možno dosáhnout z matematiky max. 30 bodů a z českého jazyka max. 30 bodů. Do celkového hodnocení se dále započítávají body za průměrný prospěch dosažený v I. pololetí III. ročníku střední školy, a to až 20 bodů. Za každé snížení průměrného prospěchu o 0.1 bude bodové hodnocení sníženo o 1 bod. Maximální počet bodů může být 80.
Na přihlášce je studiu je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.
Maturitní zkouška se řídí školským zákonem a vyhláškou č. 177/2009 Sb. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.
Společná část maturitní zkoušky se skládá z českého jazyka a z volitelného předmětu. Volitelný předmět si žák zvolí z matematiky nebo z cizího jazyka.
Profilové zkoušky se konají ze dvou nebo tří povinných předmětům které jsou stanoveny s ŠVP. Ředitel školy určí nabídku povinných zkoušek podle ŠVP včetně formy a témat. Své rozhodnutí zveřejní nejpozději sedm měsíců před konáním první profilové zkoušky.
Žák úspěšně vykoná maturitní zkoušku, jestliže úspěšně vykoná obě části.