Strojírenství

nově otevíraný obor od školního roku 2017/18

Kód a název oboru:                          23-41-M/01 Strojírenství
Stupeň vzdělání:                               střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání:               4 roky denní formy vzdělávání
 
Charakteristika přípravy v oboru

 • naučí se navrhovat a konstruovat strojní součásti, mechanizmy a části strojů
 • naučí se volit prvky technického vybavení budov, technologického vybavení pracovišť
 • budou navrhovat způsoby, technická zařízení, nářadí, nástroje, výrobní pomůcky
 • naučí se navrhovat technologické podmínky k přeměně surovin, předvýrobků a polotovarů na strojírenské výrobky
 • naučí se navrhovat systémy péče o technický stav strojů a zařízení
 • budou zajišťovat jejich technický stav, postup práce při jejich revizích, údržbě a opravách
 • naučí se měřit základní technické veličiny
 • naučí se využívat prostředky informačních a komunikačních technologií pro podporu efektivní práce

Uplatnění absolventů v oboru

 • při zajišťování konstrukční (popř. projektové) a technologické části výrobního procesu
 • při organizaci provozních činností
 • v obchodně-technických službách
 • v oblasti péče o provozuschopnost strojů, zařízení a dopravních prostředků
 • ve sféře drobného soukromého podnikání
 • v pracovních pozic – konstruktér, technolog, mistr ve výrobě, dispečer, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, technik investic, technický manažer provozu
 • nestrojírenského průmyslu, energetiky, stavebnictví, dopravy, zemědělství