Obraběč kovů

Kód a název oboru: 23-56 H/01 Obraběč kovů
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělání: 3 roky denní formy vzdělávání
Absolvent oboru Obraběč kovů se uplatní ve strojírenství, ve výrobních a opravárenských provozech, jako univerzální obraběč, soustružník, frézař, brusič, vrtař nebo při obsluze číslicově řízených obráběcích strojů apod.
Žák je vzděláván tak, aby byl schopen:

  • správně a samostatně číst výkresovou dokumentaci – sestavy a detaily, využívat číselné a slovní údaje na výkrese a umět tyto údaje vyhledávat v normách a tabulkách
  • provádět pomocné výpočty a pořizovat náčrty zhotovovaných dílů
  • obrábět soustružením, frézovat, vrtat, brousit
  • zhotovit na klasických obráběcích strojích jednodušší strojní součásti o přesnosti až IT7- vyjímečně IT6 za dodržení stanovených požadavků na geometrickou polohu a tvar obrobených ploch při jakosti povrchu až Ra 0.4 a při respektování použití chladiv a maziv vhodných pro daný typ materiálu nástroje, obrobku a stroje
  • určit obráběcí stroj pro výrobu podle pracovních podkladů a zvládat celkové seřízení, obsluhu a běžnou ůdržbu zvoleného obráběcího stroje
  • rozlišit obráběné materiály podle označení příslušné normy, určit jejich vlastnosti z hlediska jejich obrobitelnosti a stanovit vhodné řezné materiály
  • řídit proces obrábění, analyzovat jeho případné poruchy a stanovit nově parametry obrábění tak, aby obráběcí proces probíhal optimálně

Vybraným žákům v tomto oboru poskytuje partnerská firma TOS stipendia.
Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
Obor je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení. Pořadí žáků bude stanoveno podle výsledů z I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku povinné školní docházky s přihlédnutím k výstunímu hodnocení z posledního ročníku ZŠ.
Na přihlášce ke vzdělávání je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a výkonu povolání.