Truhlář

Kód a název oboru: 33-56-H/01 Truhlář
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělání: 3 roky denní formy vzdělávání
Absolvent oboru Truhlář najde uplatnění zejména ve výrobě nábytku a zařízení, stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, sportovních potřeb, hraček, domácích a hospodářských potřeb, obalů, podlahovin, při opravách a renovací truhlářských výrobků. Uplatní se rovněž v oblasti výrobní kontroly, případně i v oblasti kontroly jakosti výrobků, ekonomiky, obchodu a logistiky.
Žák je vzděláván tak, aby byl schopen:

  • zhotovovat v požadované kvalitě nábytek a bytové zařízení, stavebně truhlářské výrobky
  • provádět opravy a renovace, montáž výrobků, osazování výrobků v objektech
  • ovládat pracovní činnosti v oblasti kontroly a jakosti výrobků při použití vhodné měřící techniky
  • ovládat pracovní činnosti v oblasti obchodování a logistiky
  • orientovat se v příslušných technických normách a předpisech a dodržovat je
  • pracovat s návrhy a technickou dokumentací – číst technické výkresy a schémata, znázorňovat formou náčrtu a technického výkresu skutečný tvar jednoduchého výrobku, nebo jeho součástí a mít představu o vztahu mezi skutečným tvarem výrobku nebo jeho součástí a zobrazováním
  • využívat základní počítačové aplikace
  • rozlišovat základní a pomocné materiály používané v truhlářské výrobě, jejich vlastnosti a možnosti použití

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
Obor je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení. Pořadí žáků bude stanoveno podle výsledů z I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku povinné školní docházky s přihlédnutím k výstunímu hodnocení z posledního ročníku ZŠ.
Na přihlášce ke vzdělávání je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a výkonu povolání.