Ukončování studia

Závěrečné zkoušky v učebních oborech se řídí vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři abolutoriem.
Skládají se ze tří samostatně klasifikovaných zkoušek – písemné, prakticé a ústní. SŠ Technická Znojmo je zapojena do projektu Nové závěrečné zkoušky.
Pro písemnou zkoušku stanoví ředitel školy nejméně tři témata, z nichž si žák zvolí jedno. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.
Počet témat praktické zkoušky stanoví ředitel školy. Pokud je stanoveno více než jedno téma, žák si jedno téma losuje. Praktickou zkoušku koná žák nejdéle tři dny. V jednom dni trvá praktická zkouška nejvýše sedm hodin.
Pro ústní zkoušku stanoví ředitel školy 25 až 30 témat, z nichž si žák losuje jedno. Příprava trvá nejméně 15 minut a samotná zkouška trvá nejdéle 15 minut.
Závěrečná zkouška se koná v červnu, v termínu stanoveném ředitelem.
Žák prospěl, pokud úspěšně vykonal všechny tři součásti. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.